Ellen Feller

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN

Artikel 1: Algemeen
Ellen Feller Training & Projectleiding, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 58949410 levert professionele projectleiding en geeft trainingen op het gebied van leiderschapsontwikkeling, communicatie, teamontwikkeling en didactiek. Deze Algemene Leveringsvoorwaarden van Ellen Feller Training & Projectleiding zijn van toepassing op alle diensten en trainingen (hierna te noemen: “de Diensten”), zoals beschreven in offertes en/of contracten tussen Ellen Feller Training & Projectleiding en een Opdrachtgever (hierna te noemen: “de Opdrachtgever”), tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 2: Uitvoering
Offertes en contracten zijn gebaseerd op informatie die door of namens Opdrachtgever, tot het moment van de totstandkoming ervan, zijn verstrekt. Opdrachtgever staat er voor in dat alle informatie die voor de opzet en de uitvoering van de Diensten essentieel is, tijdig aan Ellen Feller Training & Projectleiding is verstrekt.
Ellen Feller Training & Projectleiding spant zich in om de Diensten naar beste inzicht en vermogen, en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit te voeren. Ellen Feller Training & Projectleiding voert de opdracht uit vanuit een professionele en onafhankelijke opstelling. Ellen Feller Training & Projectleiding houdt Opdrachtgever gedurende een project op de hoogte van de voortgang.

Opdrachtgever zorgt ervoor dat alle informatie die nodig is voor het conform de afgesproken planning uitvoeren van de opdracht tijdig in het bezit van Ellen Feller Training & Projectleiding komt. Opdrachtgever draagt tevens zorg voor de tijdige beschikbaarheid van de bij de werkzaamheden betrokken medewerk(st)ers uit haar organisatie. Opdrachtgever geeft derden die zij bij de uitvoering van de Diensten wenst te betrekken, geen opdracht zonder voorafgaand overleg met Ellen Feller Training & Projectleiding.

Bij gebreke van het door Opdrachtgever aan Ellen Feller Training & Projectleiding verstrekken van essentiële of volledige, relevante informatie binnen het kader van de uitvoering van Diensten door Ellen Feller Training & Projectleiding, vervalt voor Opdrachtgever ieder recht op garantie en/of schadevergoeding jegens Ellen Feller Training & Projectleiding alsmede vervalt voor Ellen Feller Training & Projectleiding iedere aansprakelijkheid en/of schadeplicht jegens Opdrachtgever.

Indien er zich in het kader van een opdracht van Opdrachtgever aan Ellen Feller Training & Projectleiding omstandigheden voordoen, die bij de start van de opdracht niet waren voorzien, dan zal gezamenlijk naar een oplossing worden gezocht.

Artikel 3: Vertrouwelijkheid
Zowel Ellen Feller Training & Projectleiding als Opdrachtgever zullen voor haarzelf alsmede voor haar werknemers en/of door haar ingeschakelde derden ten aanzien van de Diensten ter beschikking komende informatie zorg dragen voor de grootste zorgvuldigheid welke men daarbij in het maatschappelijk verkeer in acht dient te nemen. Beide partijen zullen in het kader van de Diensten alle mogelijke voorzorgsmaatregelen nemen ter bescherming van de belangen van de andere partij.

De Opdrachtgever zal zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Ellen Feller Training & Projectleiding aan derden geen mededelingen doen omtrent aanpak, werkwijze en methodieken zoals die door Ellen Feller Training & Projectleiding gehanteerd worden, noch rapportages van Ellen Feller Training & Projectleiding aan derden beschikbaar stellen.

Artikel 4: Personeel
Ellen Feller Training & Projectleiding kan uitsluitend in overeenstemming met Opdrachtgever de overeengekomen personele bezetting voor Diensten wijzigen. Een geaccordeerde zodanige wijziging mag geen nadelige invloed hebben op de kwaliteit van de Diensten, noch mag het de continuïteit van de uitvoering daarvan ongunstig beïnvloeden.

Artikel 5: Tarieven, kosten en betaling
Alle door Ellen Feller Training & Projectleiding gehanteerde tarieven zijn inclusief alle bijkomende kosten en exclusief omzetbelasting, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Wijzigingen in overeengekomen tarieven als gevolg van (gewijzigd) overheidsbeleid, wet- of regelgeving zullen aan Opdrachtgever worden doorberekend.

De aan de uitvoering van de opdracht verbonden kosten worden gedeclareerd volgens de in het contract tussen Ellen Feller Training & Projectleiding en Opdrachtgever overeengekomen procedure. Betalingen dienen door Opdrachtgever binnen twee weken na factuurdatum te geschieden (betalingstermijn). In de kostenberekening zijn geen rentekosten voorzien. In het geval van betaling na afloop van de betalingstermijn kan Ellen Feller

Training & Projectleiding rentekosten in rekening brengen gelijk aan de toepasselijke wettelijke rente conform Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek artikel 119 en volgende. Indien na 60 dagen nog geen betaling heeft plaatsgevonden, kan Ellen Feller Training & Projectleiding de uitvoering van een lopende opdracht opschorten met behoud van alle rechten, zonder dat dit leidt tot schadeplichtigheid van Ellen Feller Training & Projectleiding jegens Opdrachtgever.

Alle gerechtelijke, alsmede de buitengerechtelijke kosten, verband houdend met de inning of terugvordering van Opdrachtgever worden op Opdrachtgever verhaald. De buitengerechtelijke kosten zullen worden geacht tenminste 15% te bedragen van het te vorderen bedrag, met een minimum van € 150,-.
In het geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn de Opdrachtgevers hoofdelijk voor de betaling van het bedrag van de declaratie aansprakelijk, ongeacht de tenaamstelling van de factuur.

Artikel 6: Wijzigingen in en / of voortijdige beëindiging van de opdracht
Ellen Feller Training & Projectleiding is niet gebonden tot het nakomen van enige verplichting jegens Opdrachtgever indien Ellen Feller Training & Projectleiding daartoe is verhinderd als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt (overmacht).

De opdracht kan door beide partijen voortijdig worden beëindigd indien de werkzaamheden niet (kunnen) worden uitgevoerd conform het contract tussen Ellen Feller Training & Projectleiding en Opdrachtgever en de eventueel later schriftelijk vastgelegde nadere specificaties. In een zodanige situatie zal een opzegtermijn worden aangehouden van 1 maand. Opdrachten met een doorlooptijd van korter dan twee maanden kunnen niet voortijdig worden beëindigd anders dan met wederzijds goedvinden.

Tot opzegging zal eerst worden overgegaan nadat is gebleken dat de geconstateerde problemen niet kunnen worden opgelost. Met betrekking tot de opzegtermijn van lopende opdrachten kan aan de Opdrachtgever een bedrag in rekening worden gebracht met een maximum van een gemiddeld aan Opdrachtgever gefactureerd bedrag over de voorafgaande periode.

Bij tussentijdse beëindiging van de opdracht dienen de tot dan toe verrichte werkzaamheden door Opdrachtgever te worden betaald. In geval één van beide partijen in staat raakt van faillissement, of surseance van betaling aanvraagt, of de bedrijfsvoering staakt, heeft de andere partij het recht de opdracht zonder schriftelijke kennisgeving vooraf en zonder inachtneming van een opzegtermijn te beëindigen.

Artikel 7: Open inschrijving; annulering, vervanging en uitsluiting deelname
7.1.1Annulering door deelnemer
Sub a. Bij annulering binnen drie weken voor de start van de training is 100 % van het cursusgeld en de verblijfskosten verschuldigd
Sub b. Bij annulering drie tot zes weken voor de start van de training is 50 % van het cursusgeld en verblijfkosten verschuldigd.
Sub c. Annulering meer dan zes weken voor de start kan kosteloos geschieden
7.1.2 Indien de Deelnemer tijdens een Ellen Feller Training & Projectleiding Activiteit, zijn deelname beëindigt is hij het volledige deelnemersgeld verschuldigd.
7.1.3. Bij beëindiging als omschreven in lid 1 sub 1a en 1b van dit artikel heeft Ellen Feller Training & Projectleiding aanspraak op vergoeding van de door haar ter zake van de hier bedoelde Deelnemer eventueel gemaakte kosten welke verband houden met verblijf van de Deelnemer in een conferentieoord gedurende de Ellen Feller Training & Projectleiding Activiteit.
7.1.2 Annulering door Ellen Feller Training & Projectleiding
In geval van onvoldoende deelname behoudt Ellen Feller Training & Projectleiding zich het recht voor om trainingen te annuleren. In dergelijke gevallen worden alternatieve oplossingen met de deelnemers besproken.
Ellen Feller Training & Projectleiding zal bij annulering door haarzelf gedaan, het reeds betaalde cursusgeld restitueren.
7.2 vervanging
Bij verhindering kan de deelnemer zich zonder kosten door iemand anders laten vervangen, mits de nieuwe deelnemer de intake kan bijwonen of er een gesprek heeft plaatsgevonden die deelname mogelijk maakt.
7.3 Uitsluiting van deelname
Ellen Feller Training & Projectleiding behoudt zich het recht voor om een deelnemer uit te sluiten van deelname aan open trainingen. Redenen hiervoor kunnen zijn: niet passend in de doelgroep, te grote individuele problematiek, ongemotiveerdheid van de deelnemer zelf, contra-indicaties voor het functioneren in een groep.
Bij een dergelijke uitsluiting wordt zoveel mogelijk gehandeld in overleg met de deelnemer en de organisatie.

Artikel 8: Eigendomsrecht, vermenigvuldigen en openbaarmaking
Opdrachtgever heeft het recht het door Ellen Feller Training & Projectleiding ingebrachte materiaal, met bronvermelding, te vermenigvuldigen voor gebruik binnen de haar rechtspersoon / organisatie, voor zover dit past binnen de aard van de opdrachtverstrekking.
Het auteursrecht op rapporten en overige uit de Diensten voortvloeiende stukken berust bij Ellen Feller Training & Projectleiding.

Alle materialen door Ellen Feller Training & Projectleiding gebruikt tijdens het uitvoeren van de Diensten zijn en blijven (intellectueel) eigendom van Ellen Feller Training & Projectleiding. Zonder uitdrukkelijk voorafgaande toestemming van Opdrachtgever en Ellen Feller Training & Projectleiding zullen geen gegevens uit en/of gedeelten, en/of uittreksels van niet op de individuele organisatie betrekking hebben rapporten en overige stukken mogen worden gepubliceerd en / of vermenigvuldigd.

Artikel 9: Aansprakelijkheid
De resultaten van het gebruik van de door Ellen Feller Training & Projectleiding verrichte Diensten zijn afhankelijk van velerlei factoren die buiten de directe invloedssfeer van Ellen Feller Training & Projectleiding vallen. Ofschoon de Diensten door Ellen Feller Training & Projectleiding naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap wordt uitgevoerd, kan Ellen Feller Training & Projectleiding geen harde garanties geven met betrekking tot de resultaten die al dan niet gerealiseerd kunnen worden op grond van het opvolgen van door Ellen Feller Training & Projectleiding verstrekte adviezen of Diensten.
Ellen Feller Training & Projectleiding is niet aansprakelijk voor eventuele schade die is veroorzaakt door of verband houdt met Diensten, die ten behoeve van een Opdrachtgever worden of zijn verricht door haar medewerk(st)ers en / of andere personen die door of vanwege Ellen Feller Training & Projectleiding zijn ingeschakeld. Opdrachtgever is gehouden Ellen Feller Training & Projectleiding en de in de vorige volzin bedoelde personen te vrijwaren van vorderingen van derden.

Artikel 10: In dienst nemen van personeel
Het is zowel Ellen Feller Training & Projectleiding als Opdrachtgever verboden om personeel van de andere partij in dienst te nemen gedurende de looptijd van een opdracht alsmede gedurende twee jaar na afloop van een opdracht op straffe van een direct verbeurbare boete van € 5.000,- per overtreding alsmede € 250,- per dag dat de overtreding voortduurt.

Artikel 11: Wijziging algemene voorwaarden
Ellen Feller Training & Projectleiding is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen. Indien Ellen Feller Training & Projectleiding de gewijzigde algemene voorwaarden op bestaande overeenkomsten van toepassing verklaart heeft de Opdrachtgever het recht om haar overeenkomst met Ellen Feller Training & Projectleiding op te zeggen binnen 30 dagen na schriftelijke bekendmaking van de gewijzigde algemene voorwaarden door Ellen Feller Training & Projectleiding aan haar, rekening houdend met de geldende opzegtermijn.

Artikel 12: Klachtenregeling
Klachten ter zake van Diensten dienen binnen 14 dagen na uitvoering van de Diensten door Opdrachtgever schriftelijk aan Ellen Feller Training & Projectleiding te worden gemeld waarna Ellen Feller Training & Projectleiding in staat dient te worden gesteld om de klacht te onderzoeken. Indien een klacht niet is gedaan binnen de voormelde termijn dan worden de Diensten geacht naar tevredenheid te zijn verricht. Een al dan niet tijdig ingediende klacht schort de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op. Klachten zullen door Ellen Feller Training & Projectleiding worden afgehandeld conform de binnen Ellen Feller Training & Projectleiding gebruikelijke Klachtenregeling.

Artikel 13: Slotbepalingen
Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze Algemene Leveringsvoorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet. Indien een (deel van een) bepaling uit deze Algemene Leveringsvoorwaarden niet geldig, nietig of vernietigbaar blijkt te zijn, dan zal deze vervangen worden door een bepaling die wel rechtsgeldig is en zoveel mogelijk overeenkomt met het geen partijen beoogd hadden.

Op alle aan deze Algemene Leveringsvoorwaarden onderworpen offertes en contracten is het Nederlands recht van toepassing onder uitsluiting van ieder ander rechtsstelsel. Alle geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waarin Ellen Feller Training & Projectleiding is gevestigd, tenzij deze geschillen vallen onder de werking van de op de Diensten van Ellen Feller Training & Projectleiding van toepassing zijnde Klachtenregeling. Alsdan zal eerst de Klachtenregeling worden toegepast.