Ellen Feller

Privacyverklaring 

Ellen Feller Training & Projectleiding kan persoonsgegevens over jou verwerken doordat je diensten afneemt of omdat je deze gegevens zelf verstrekt.  

 

Ellen Feller Training & Projectleiding verwerkt de volgende persoonsgegevens

  • Contactgegevens: naam, bedrijfs- en contactgegevens, zoals adres, telefoonnummer en e-mailadres, om met je te communiceren over de uitvoering van de overeengekomen dienstverlening. 


Delen met derden 
Ellen Feller Training & Projectleiding kan voor de volgende doelen persoonsgegevens delen met derden:  

  • Overheidsinstanties: Op verzoek van overheidsinstanties zal Ellen Feller Training & Projectleiding de persoonsgegevens verstrekken, indien dit verplicht is op grond van relevante wet- en regelgeving. 
  • Dienstverleners: Ellen Feller Training & Projectleiding kan de persoonsgegevens delen met de ingeschakelde dienstverleners om hun werkzaamheden voor Ellen Feller Training & Projectleiding correct en efficiënt te kunnen uitvoeren. Deze bedrijven kunnen in Nederland, in Europa maar ook buiten Europa gevestigd zijn. Met bedrijven die in opdracht jouw gegevens verwerken, sluit Ellen Feller Training & Projectleiding een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Ellen Feller Training & Projectleiding blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Ten slotte verstrekt Ellen Feller Training & Projectleiding jouw persoonsgegevens aan andere derden, uitsluitend na jouw nadrukkelijke toestemming. 

 

Cookies 

Cookies zijn kleine tekstbestanden die websites na je bezoek plaatsen op je computer, mobiele telefoon of tablet. Ellen Feller Training & Projectleiding maakt alleen gebruik van functionele cookies voor een soepele werking van de website en maken geen inbreuk op de privacy. Ellen Feller Training & Projectleiding maakt geen gebruik van tracking cookies. 

Bewaartermijn persoonsgegevens 

Ellen Feller Training & Projectleiding bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor Ellen Feller Training & Projectleiding jouw persoonsgegevens verwerkt en om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen.  Hierbij hanteert zij een maximale termijn van 7 jaar. 

Je persoonsgegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

Je hebt het recht jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar ellen@ellenfeller.nl. Ellen Feller Training & Projectleiding zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, schriftelijk op jouw verzoek reageren. 

Beveiliging 

Ellen Feller Training & Projectleiding neemt de bescherming van jouw persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Ellen Feller Training & Projectleiding heeft veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens of dat persoonsgegevens verloren gaan. 

Als je de indruk hebt dat jouw persoonsgegevens niet goed beveiligd zijn, je aanwijzingen hebt van misbruik van jouw persoonsgegevens door Ellen Feller Training & Projectleiding of als je meer informatie wenst over de beveiliging van de door Ellen Feller Training & Projectleiding verwerkte persoonsgegevens, neem dan contact op met Ellen Feller Training & Projectleiding via ellen@ellenfeller.nl  

Klachten 

Indien je klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens door Ellen Feller Training & Projectleiding, verzoeken we je om zo snel mogelijk contact met ons op te nemen via ellen@ellenfeller.nl  Ellen Feller Training & Projectleiding zal binnen 4 weken schriftelijk reageren. Indien je het niet eens bent met onze reactie, kun je een klacht indienen bij Autoriteit Persoonsgegevens. Kijk voor meer informatie op: https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/ 

Wijzigingen 

Ellen Feller Training & Projectleiding behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy en cookie statement. Lees daarom regelmatig het privacy en cookie statement voor een update.  

Over Ellen Feller Training & Projectleiding 

www.ellenfeller.nl is een website van Ellen Feller Training & Projectleiding en als volgt te bereiken: 
Adres: Populierstraat 8, Den Haag 
Inschrijvingsnummer handelsregister KvK: 58949410 

Telefoon: 06 53 78 76 38 

E-mailadres: ellen@ellenfeller.nl